3
Košík
3,- Kč

Záruka a reklamace

U každého zboží je uvedena délka záruky. Na veškeré NOVÉ zboží je poskytována záruka 24 měsíců. NA POUŽITÉ zboží se záruka dle zákona nevztahuje, avšak platí " Práva z odpovědnosti za vady věci " (skrytá závada v okamžiku prodeje) po dobu 12 měsíců od data prodeje. Odpovědnost za vady věci u použitého zboží, se nevztahuje na vady způsobené a vzniklé užíváním a opotřebením.U použitých věcí prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím

Veškeré námi nabízené telefony jsou neblokované a pocházejí jak z EU distribuce, tak z CZ distribuce.

Ke každému telefonnímu přístroji je přiložena účtenka-slouží jako záruční list.

Při dodávce na dobírku se za datum prodeje považuje datum převzetí přístroje zákazníkem od přepravní společnosti.

Záruka na provedený pozáruční servis je 3 měsíce včetně náhradního dílu.  

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
- mechanickým poškozením (např. pádem přístroje, nadměrným tlakem na přístroj apod.)
- chybnou instalací nebo používáním přístroje v rozporu s návodem k obsluze
- neoprávněným a neodborným zásahem do přístroje
- pokud vadu způsobil uživatel přístroje skladováním nebo provozováním přístroje ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí
- vniklými cizími látkami do přístroje a stykem s přírodními živly (voda, káva, oheň, žár apod.)
- použitím pro tento přístroj nedoporučených baterií a zdrojů

Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, hradí náklady na takovou opravu majitel přístroje.V případě oprávněné reklamace hradíme náklady na přepravu my, v opačném případě zákazník.

Zboží musí být při reklamaci kompletní (např. vč. adaptéru, baterie atd.), musí obsahovat ORIGINÁL (ponechte si kopii) záručního listu a musí být zabalené pro přepravu odpovídajícím způsobem. Balení poškozené při přepravě nemusí být do servisu přijato!

Ve většině případů není nutné zasílat spolu s přístrojem SIM kartu, ale doporučujeme konzultovat tuto skutečnost s naším reklamačním odd. na čísle 567 155 015.

Ve sporných případech rozhoduje o oprávněnosti reklamace vždy výrobce, dovozce, nebo autorizovaný servis!

Převzetí zboží a reklamace přepravy
Zboží prosím při převzetí důkladně zkontrolujte, doporučujeme zásilku ihned rozbalit za přítomnosti přepravce. Pokud jeví známky vnějšího poškození, trvejte na otevření přepravcem a převezměte jen tehdy, přesvědčíte-li se o bezchybnosti obsahu!!! Poškozené zboží nikdy nepřebírejte!!! Dodatečné reklamace poškozené zásilky u přepravce mohou být problematické!!!

Zrušení kupní smlouvy
Kupní smlouvu lze zrušit pouze v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského, event. Obchodního zákoníku, výměnu zboží za jiné lze řešit po dohodě s námi.

Obchodní podmínky

Reklamační řád a servis

Cílenou snahou společnosti BestMobil je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které jsou v mnoha směrech komfortnější, než jsou podmínky standardní, nabízené konkurenčními subjekty nebo vyžadované příslušnými právními předpisy.

Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), podmínky pro koncového spotřebitele se samozřejmě řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější.

Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v prodejnách společnosti BestMobil jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s:

spotřebitel vymezený § 419 NOZ

"Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

podnikatel vymezený § 420 NOZ

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.


Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele."

Pro vyvrácení pochybností a předcházení vzniku možných kolizí či rozporů se pro účely smluvního vztahu rozumí podnikatelem každý, který se bude identifikovat vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude též konat právní úkony.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího či přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem a jeho postupem. Kupující, jakožto spotřebitel i podnikatel, jsou povinni se seznámit s reklamačním řádem již před uskutečněním objednávky, to vše za účelem předcházení možných rozporů či kolizí.

Záruka

 1. Délka záruky z titulu práva za vady dle § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je uvedena na dodacím listě, kdy minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců. Pokud se jedná o použité spotřební zboží, doba záruky je stanovena na 12 měsíců. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží prodávajícím a končí dnem vyřízení reklamace, nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.
 2. V případě, kdy je kupujícím podnikatel, přebírá prodávající v prvé řadě záruku za jakost v délce, kterou uvádí výrobce předmětného zboží či produktu (např. výrobky HP 1 rok) maximálně však 12 měsíců. Uplatní-li kupující vadu výrobku, za kterou prodávající odpovídá, má kupující nárok na její odstranění.
 3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Záruka se nevztahuje na následující případy:
 • vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé
 • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • vzniklé mechanickým poškozením zboží
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
 • pokud bylo zboží nebo jeho část poškozena počítačovým virem
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
 • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí - prodávající doporučuje kupujícímu pravidelné čištění mechanických součástí (PC sestavy, větráky, chladiče) odborným servisem, v důsledku poškození produktu vlivem prachu může dojít k zamítnutí reklamace
 • Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (tj. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
 • V případě softwarového zboží se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (tj. média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.
 •  

V souvislosti s výše uvedeným bere kupující na vědomí, že záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou je zboží způsobilé vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet a plnit tak svou plnohodnotnou funkčnost. Prodejce tak v reklamačním řízení posuzuje nárokovanou vadu i s ohledem na výše uvedenou životnost a způsob míry opotřebení. Tato posuzovaná skutečnost bude tvořit součást obsahu reklamačního protokolu, pokud se na ni prodejce bude odvolávat jako na důvod zamítnutí reklamace v záruční době.

Způsob reklamace

 1. Při uplatnění reklamace je nutno předložit kompletní reklamovaný předmět plnění včetně příslušenství nebo jeho reklamovanou část.
 2. V případě, že bylo zboží zakoupeno kupujícím, který je podnikatelem dle výše uvedeného, musí kupující uplatňovat reklamaci přímo a jen v autorizovaném servise. V tomto případě se reklamace řídí podmínkami autorizovaného servisu.
 3. Spotřebitel ve vlastním zájmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (to se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, která slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
 4. Při uplatňování reklamace zákazník uvede, jakým způsobem si přeje reklamaci vyřešit.
 5. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
 6. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 7. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.
 8. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.
 9. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu:
  • uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí
  • není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
  • na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí
  • přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta. O převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy
 10. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné, nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) může vyrozumět dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně, nebo některým z dálkových komunikačních prostředků). Toto však nezbavuje odběratele povinnosti samostatně se informovat o stavu reklamace. V případě, že tak odběratel neučiní, pak musí snášet důsledky, které z jeho nečinnosti v tomto směru plynnou (viz nález Ústavního soudu České republiky, sp. zn. III.ÚS2983/08).
 11. Kupující bere na vědomí, že při uplatňování práv v reklamačním řízení bude vůči prodávajícímu postupovat způsobem, který je slučitelný s literou zákona a obecně závaznými normami chování a nebude postupovat způsobem, který by ve svém důsledku znamenal šikanózní výkon práv v rozporu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy smluvních stran.
 12. Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta. Kompletním příslušenstvím mohou být myšlena sluchátka, instalační CD, přidané kabely, napájecí adaptér, dálkový ovladač atd.
 13. Kupující je oprávněn uplatňovat nároky, které jsou přiměřené vadě příslušného reklamovaného zboží a které se posuzují z hlediska intenzity porušení kupní smlouvy tj. zda jde o podstatné či nepodstatné porušení kupní smlouvy s ohledem na vadu příslušného předmětu zboží.
 14. Pro vyloučení pochybností se podstatným porušením smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1, občanský zákoník rozumí: "Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není."
 15. V případě podstatného porušení kupní smlouvy má kupující nárok na:
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • odstranění vady opravou věci
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
  • odstoupení od smlouvy
 16. V případě nepodstatného porušení smlouvy kupní smlouvy má kupující nárok na:
  • odstranění vady
  • přiměřenou slevu z kupní ceny
 17. Přiměřenou slevou z kupní ceny se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady s přihlédnutím k charakteru a druhu zboží, době užívání a opotřebení reklamovaného zboží.
 18. V případě oprávněných reklamací bude prodávající postupovat přednostně tímto způsobem:
  • V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu opravou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti
  • V případě opakovaného výskytu vad nebo většího množství vad, které brání kupujícímu v řádném užívání, dodavatel přistoupí přednostně k výměně za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Nesouhlasí-li s tímto postupem zákazník, může žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.
 19. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní předmět plnění včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.
 20. Kupující je povinen před předáním zboží k reklamačnímu řízení provést příslušnou zálohu dat. V případě, kdy kupující zálohu dat neprovede, bere na sebe nebezpečí škody v důsledku možné ztráty dat při vyřízení reklamace.

Vydání reklamovaného předmětu plnění

Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží, předložení státního dokladu (prokazující oprávněnost příslušné osoby) se shodným jménem jako je na kupní smlouvě či doložením, že přebírající je statutárním orgánem společnosti či subjektem oprávněným za ni jednat v souvislosti s uzavřenou příslušnou kupní smlouvou.

Účtování skladného

 1. Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 30 Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí výše uvedené lhůty. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě Prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.
BestMobil s.r.o. E-mail: bestmobil@ji.cz
IČO: 26929805
DIČ: CZ26929805
mobil: 775 330 433 BestMobil s.r.o.